ข้อมูลพื้นฐาน

โรงพยาบาลไพรบึง

1 ข้อมูลโรงพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล : (ภาษาไทย) โรงพยาบาลไพรบึง
(ภาษาอังกฤษ) Praibueng Hospital
ที่อยู่ : สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 56 หมู่ที่ 20 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-675067 โทรสาร 045-675131 Website : www.praibuenghospital.org
Email : praibuenghospital.10931@gmail.com
1.2 เจ้าของ/ต้นสังกัด
ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดในพื้นที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
1.3 ลักษณะบริการ
จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) :
จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต 30 เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม) 36 เตียง
ระดับของการให้บริการ : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30 เตียง

Scroll to Top