ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา E-Bidding

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top