วิสัยทัศน์

"โรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"

โรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ คือ ให้บริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ มีการตรวจสอบ และประเมิณอย่างต่อเนื่องจากองค์กรภายนอก
ผู้รับบริการพึงพอใจ คือ ผู้รับบริการปลอดภัย มีความพึงพอใจในการบริการและมีภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็ง

ผู้ให้บริการมีความสุข คือ เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีความพึงพอใจในการทำงาน สุขภาพแข็งแรง

พันธกิจ Mission

M1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ระบบบริการได้มาตรฐานมีความปลอดภัย
M2 : สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน
M3 : พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้บริการทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

เป้าหมายหลัก Main goal

1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน
4. องค์กรเข้มแข็ง

ค่านิยมองค์กร Core Value

"เสมือนหนึ่งเป็นบ้านคุณ อบอุ่นดังครอบครัว"

พ (พร้อมเพรียง)
ร (รักองค์กร)
บ (เต็มใจให้บริการ)
ง (ผลงานเป็นเลิศ)

เข็มมุ่ง

1. เพิ่มความปลอดภัยตาม 9 ข้อมาตรฐานจำเป้นสำคัญ
2. การบริการผู้สูงอายุครบวงจร

วัฒนธรรมองค์กร

1. ยกมือไหว้ทักทายสวัสดี
2. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน
3. เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งาน
4. หลังรับประทานอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มเก็บให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องประชุม/โรงอาหาร
5. 5ส. ทุกวันศุกร์แรกของเดือน
6. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถยนต์/ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่มีการขับขี่และนั่งรถจักรยานยนต์
7. ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์

Scroll to Top