ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) โรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ